บทบรรณาธิการ

Authors

  • Panida Rattanaprom

Abstract

บทบรรณาธิการวารสาร

           สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถเชื่อมโยงมนุษย์ ให้ เข้าถึงความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายมากขึ้น มนุษย์ใช้ กระบวนการในการแสวงหาความรู้ จากการตั้ งค าถาม และ ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุ น สมมติฐานที่ตนก าหนดขึ้น ในหลากหลายวิธีการ เช่น การใช้ ประสบการณ์ การฝึกฝนจนเกิด
เป็ นความช านาญและสร้ างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การใช้ วิธีอุปมานจากการค้นคว้าข้อเท็จจริงที่มีการจดบั นทึกไว้ใน แหล่งใดๆ แล้วน ามาประมวลขึ้นใหม่ หรือโดย วิ ธีการอนุ มานจากความรู้ ที่มีอยู่ เดิม แล้ วหาเหตุผ ลมาประกอบเพื่อให้ข้อสรุปแก่ ประเด็นที่ตนกำหนดขึ้น รวมถึงวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็ นกระบวนกา รที่ สามารถสร้างองค์ ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ขึ้นได้ จากขั้นตอนการกำ หนดปัญหา (Problem) ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) รวบรวมข้อมูล (Gathering Data) วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และสรุปผล (Conclusion) ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว ได้ถูกน ามาพัฒนาให้มีแบบ แผนที่เป็นระบบระเบียบ มีความน่าเชื่อถือ มีจุดประสงค์ที่แน่นอน และองค์ความรู้ที่ได้สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้างอิงให้กับ ผู้ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปได้ โดยกระบวนวิธีการดังกล่าวเรียกว่า “วิธีการวิจัย”
           วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสุขภาพฉบั บนี้ ได้น าเสนอบทความที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการวิจัย ของบุคลากรสหสาขาวิชาทางสุขภาพ ซึ่ งต่างก็มีเป้ าหมายและทิศทางการด าเนิ นการวิจัยโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ ในการจัดระบบบริการให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ครอบคลุมทั้งด้านบริการทางการพยาบาล การสาธารณสุขในชุมชน และการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยทางสุขภาพ และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพอย่าง ต่อเนื่องต่อไป


พนิดา รัตนพรหม
บรรณาธิการ

Published

2019-11-29