สารบัญ

Authors

  • Panida Rattanaprom

Abstract

- ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มีพฤติกรรมรุนแรง (Effectiveness of Resilience Enhancement Program to the Caregiver of Violent Schizophrenia Patients) _ 1 – 20

- การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (The Study of Non – Communicable Disease Prevention Behaviors of Students of Chaiyaphum Rajabhat University) _21 - 33

- ผลของการเตรียมความพร้อมต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (The Effects of Preparation Procedures on the Success in Implementation of Quality System and Standards of Practice in Medical and Public Health Laboratories, Ta Phraya District Health Service Network, Sa Kaeo Province) _34 - 50

- การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม (Sexual Communication in Muslim Families) _51 – 62

- ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน  (The Effects of teaching a program on knowledge and attitudes in drowning prevention for school-aged children) _63 - 76

- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557 – 2561 (Analysis of Financial Management Efficiency of Tha Rong Chang Hospital, Surat Thani Province, Fiscal Year 2014 – 2018) _77 - 90

- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Factors Related to Participation of Professional Nurses on the Hospital Quality Improvement of Chaiya Hospital, Surat Thani Province) _91 - 105

Downloads

Published

2019-11-29