[1]
ศรไพศาล บ., พิพัฒนฉัตร ว., ลำใย ว., ศิลาวรรณ ท., เดชเกรียงไกรกุล น., ธิติประเสริฐ ว. and Rehm, J. 2023. Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: a Public Health Perspective. Journal of Health Science of Thailand. 32, 2 (Apr. 2023), 375–388.