(1)
เสาหิน ว.; ผิวขำ เ.; ศรีภา ศ.; มูลสาร ส. Service Quality As Expected and Perceived by Clients Attending the Primary Care Units In Amnat Charoen Province - คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ. J Health Sci Thai 2021, 15, 814-21.