(1)
ศรไพศาล บ.; พิพัฒนฉัตร ว.; ลำใย ว.; ศิลาวรรณ ท.; เดชเกรียงไกรกุล น.; ธิติประเสริฐ ว.; Rehm, J. Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: A Public Health Perspective. J Health Sci Thai 2023, 32, 375-388.