(1)
บุญรำไพ ก.; สุพรรณไชยมาตย์ ร. Mediation Analysis. J Health Sci Thai 2024, 33, 3-4.