ศรไพศาล บ., พิพัฒนฉัตร ว., ลำใย ว., ศิลาวรรณ ท., เดชเกรียงไกรกุล น., ธิติประเสริฐ ว., & Rehm, J. (2023). Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: a Public Health Perspective. Journal of Health Science of Thailand, 32(2), 375–388. Retrieved from https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724