ศรไพศาล บ.; พิพัฒนฉัตร ว.; ลำใย ว.; ศิลาวรรณ ท.; เดชเกรียงไกรกุล น.; ธิติประเสริฐ ว.; REHM, J. Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: a Public Health Perspective. Journal of Health Science of Thailand, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 375–388, 2023. Disponível em: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724. Acesso em: 17 jul. 2024.