ศรไพศาล บัณฑิต, พิพัฒนฉัตร วศิน, ลำใย วรานิษฐ์, ศิลาวรรณ ทัศนีย์, เดชเกรียงไกรกุล นิศาชล, ธิติประเสริฐ วีณา, and Jürgen Rehm. 2023. “Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: A Public Health Perspective”. Journal of Health Science of Thailand 32 (2):375-88. https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724.