บุญรำไพ กฤตินันท์, and สุพรรณไชยมาตย์ ระพีพงศ์. 2024. “Mediation Analysis”. Journal of Health Science of Thailand 33 (1):3-4. https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/15101.