ศรไพศาล บ., พิพัฒนฉัตร ว., ลำใย ว., ศิลาวรรณ ท., เดชเกรียงไกรกุล น., ธิติประเสริฐ ว. and Rehm, J. (2023) “Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: a Public Health Perspective”, Journal of Health Science of Thailand, 32(2), pp. 375–388. Available at: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724 (Accessed: 17July2024).