ศรไพศาล บ., พิพัฒนฉัตร ว., ลำใย ว., ศิลาวรรณ ท., เดชเกรียงไกรกุล น., ธิติประเสริฐ ว., and J. Rehm. “Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: A Public Health Perspective”. Journal of Health Science of Thailand, vol. 32, no. 2, Apr. 2023, pp. 375-88, https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724.