1.
ศรไพศาล บ, พิพัฒนฉัตร ว, ลำใย ว, ศิลาวรรณ ท, เดชเกรียงไกรกุล น, ธิติประเสริฐ ว, Rehm J. Facts and Analysis of Thailand’s Cannabis Policies: a Public Health Perspective. J Health Sci Thai [Internet]. 2023Apr.21 [cited 2024Jul.17];32(2):375-88. Available from: https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/13724