About the Journal

วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division

ISSN 0125-7242 (Print) และ ISSN 2673-0316 (Online)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออก

ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม
อัตราค่าสมาชิกประเภทบุคคล (ฉบับละ 1 เล่ม) 450 บาท/ปี
อัตราค่าสมาชิกประเภทหน่วยงาน (ฉบับละ 3 เล่ม) 1,350 บาท/ปี

<<ใบสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล>>

 <<ใบสมัครลงบทความวารสารกองการพยาบาล>>

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารกองการพยาบาล ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง อย่างไรก็ตามกองการพยาบาล และกองบรรณาธิการมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ตามหลักภาษา และความเหมาะสมได้

ดูบทความวารสารเพิ่มเติมได้ที่

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JND

Current Issue

Vol. 44 No. 3 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 Vol. 44 No. 3 ISSN 0125-7242
					View Vol. 44 No. 3 (2017): ปีที่  44  ฉบับที่  3  กันยายน-ธันวาคม  2560  Vol.  44  No. 3  ISSN  0125-7242

วารสารกองการพยาบาล 44-3

ปีที่  44  ฉบับที่  3  กันยายน-ธันวาคม  2560  Vol.  44  No. 3  ISSN  0125-7242

การเพิ่มประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กุลดา พฤติวรรธน์, รัชนีย์ วงค์แสน, สุธิพันธ์ ถนอมพันธ์, สมรรถเนตร ตะริโย

ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ พนิดา กาวินำ, ทองปาน เงือกงาม, ศรีสุดา อัศวพลังกูล

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ชุลินดา ทิพย์เกษร, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จตุพร ขาวมาลา, ดนุลดา จามจุรี, มารุต พัฒผล, ปัทมา ทองสม

การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ 72 ชั่วโมงแรก : การจัดการภาวะไข้ที่มีประสิทธิภาพ ปณัชญา เชื้อวงษ์, สาวิตรี เกตุแก้ว, สุภาพ เหมือนชู

เด็กสมาธิสั้น : บทบาทพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Published: 2018-03-06

Full Issue

สารบรรณาธิการ

บทความการศึกษาวิจัย

บทความวิชาการ

คำแนะนำ

View All Issues

กองบรรณาธิการ วารสารกองการพยาบาล

ที่ปรึกษา ADVISORS
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย Dr. Kanjana Chunthai กองการพยาบาล

บรรณาธิการ EDITOR
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร Dr.Teeraporn Sathira-Angkura กองการพยาบาล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ASSISTANT EDITORS
นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย Chutikarn Haruthai กองการพยาบาล
นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ Armarapas Atthachaiwat กองการพยาบาล
นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ Sophis Suwonkesawong กองการพยาบาล

กองบรรณาธิการ EDITORIAL BOARD
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ Assist.Prof.Dr.Suntharawadee Theinpichet ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ Assoc.Prof.Dr.Bhusita Intaraprasong คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ Assist.Prof.Dr.Wilaipun Somboontanon ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี Assist.Prof.Dr. Danulada Jamjuree มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ Dr. Kamolrat Turner วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้จัดการ Manager
นายนิชฌาน เทือกปัญโญ Nichan Thueakpanyo กองการพยาบาล
นายชัชนน เทพวงค์ Chatchanon Thepphawong กองการพยาบาล