About the Journal

วารสารสาธารณสุขล้านนา   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่                                                ยินดีรับบทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ                       เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจเกี่ยวข้อง โดยเรื่องที่จะส่งตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตามลำดับก่อน - หลัง 

กำหนดออก   ปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง (มกราคม และ กรกฎาคม)

ISSN 1686 - 7076

ดูบทความวารสารได้ที่

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ

Current Issue

Vol. 13 No. 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560
					View Vol. 13 No. 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560
Published: 2018-05-17
View All Issues