About the Journal

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สนับสนุนการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 9 และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

กำหนดออกเผยแพร่ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน-กันยายน

ดูบทความวารสารได้ที่

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9

Current Issue

Vol. 27 No. 1 (2021): Volume 27 Number 1 October 2020-January 2021
					View Vol. 27 No. 1 (2021): Volume 27 Number 1 October 2020-January 2021

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 27 มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้อ่าน    ด้านการป้องกันควบคุมโรค นำเสนอบทความทางวิชาการหลากหลาย ประกอบด้วย วิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงสำรวจ วิจัยเชิงประเมิน เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ วารสารฉบับนี้กองบรรณาธิการคัดสรรบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ประกอบด้วย โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การประเมินคุณภาพข้อมูล และบทความฟื้นวิชา

 

Published: 2021-01-27

Full Issue

บรรณาธิการแถลง

Articles

ท้ายเล่ม

View All Issues