Vol. 26 No. 3 (2020): Volume 26 Number 3 June-September 2020

					View Vol. 26 No. 3 (2020): Volume 26 Number 3 June-September 2020

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 26 มุ่งเน้น  สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้อ่านด้านการควบคุมป้องกันโรค โดยนำเสนอบทความทางวิชาการหลากหลาย     ประกอบด้วย วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงสำรวจ และวิจัยเชิงประเมิน เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ วารสารฉบับนี้กองบรรณาธิการคัดสรรบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ประกอบด้วย โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม โรคจากการประกอบอาชีพ และวิจัยพัฒนาเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Published: 2020-10-02

Articles