Vol. 1 No. 1 (2564): วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บทความวิชาการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์
สาคร อินโทโล่, บุญชอบ สิงห์คํา,ผดุงศิษฎ์ ชํานาญบริรักษ์

บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนในการบําบัดฟื้นฟู
ผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษาบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ปฏิวัติ สีสมบา

การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โนนสวาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
พิกุล ภูถมดี

การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้ลูกประคบร้อนสมุนไพรกับการใช้ลูกประคบร้อน
สมุนไพรผสมถั่วเขียวในการบรรเทาความปวดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง
วิศรุต ศรีสว่าง, อดุลย์ บัวชิต, จุฬารัตน์ สิงหาร, เชิดศักดิ์ สุทธิสา กมลทิพย์ เลไธสง, ผดุงศิษฎ์ ชํานาญบริรักษ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะสาดสามัคคี
กฤศยศ เทพบํารุง

ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ชุลีภรณ์ ปักกาเวลา

ประสิทธิผลของกระบวนการประสานงานก่อนส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีปัญหา
ระบบทางเดินหายใจ เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
เพิ่มพูน ศิริกิจ, ศิราณี อิ่มนํ้าขาว

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนเพ็ก
อรนุช ศรีสารคาม


ความรูู้ ทัศนคติในการใช้ยาสมุนไพรของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านคํานางตุ่ม อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กัลยาณี คําหารการพัฒนาแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู่ป่วยในของทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลกมลาไสย
จักรายุทธ ภวภูตานนท์, วนิดา ภวภูตานนท์, วัชรนุช จันทคุณ


การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุทธาเวช
จังหวัดมหาสารคาม
วงเดือน วงษ์สําราญPublished: 2021-08-10