ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว
วารสารใดในเว็บไซต์นี้ที่คุณต้องการลงทะเบียน?
 • วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคกลาง)
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคเหนือ)
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิชาการสาธารณสุข
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • ชัยภูมิเวชสาร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • เภสัชกรรมคลินิก
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Environmental Health Journal-วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • JOURNAL OF THE POLICE NURSES-วารสารพยาบาลตำรวจ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Health and Nursing Research-วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Health Science Research-วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Mental Health of Thailand-วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Nursing and Education-วารสารการพยาบาลและการศึกษา
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Research and Health Innovative Development - วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Sakon Nakhon Hospital-วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • (PMJCS) Phrae Medical Journal and Clinical Sciences
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • kamphaeng Phet Hospital Journal-วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Krabi medical journal - กระบี่เวชสาร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Nursing Journal of the Ministry of Public Health-วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Phichit Hospital Journal-วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Region 3 Medical and Public Health Journal - วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Srinagarind Medical Journal-ศรีนครินทร์เวชสาร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Srisangwornsukhothai Medical Journal-ศรีสังวรสุโขทัยเวชสาร
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Surin Public Health Gazette-สารสาธารณสุขสุรินทร์
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Thai AIDS Journal - วารสารโรคเอดส์
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิชาการเสพติด
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Thai Journal of Nursing-วารสารพยาบาล
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Thai journal of physical therapy-วารสารกายภาพบำบัด
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Thai Journal of Public Health
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health-วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • The office of Disease Prevention and Control 5, Ratchaburi Province Journal - วารสาร สคร. 5 จังหวัดราชบุรี
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • The Public health journal of Burapha University-วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • The Southern College Network Journal of Nursing and Pubic Health-วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนา
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Suratthani Hospital Journal - วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of the Government Pharmaceutical Organization - วารสารองค์การเภสัชกรรม
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • วารสารกองบริหารการสาธารณสุข
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Nursing Science Journal of Thailand - วารสารพยาบาลศาสตร์
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
 • Journal of Thailand Nursing and Midwifery council - วารสารสภาการพยาบาล
  ร้องขอตำแหน่งดังต่อไปนี้
หากคุณขอลงทะเบียนในตำแหน่งผู้ประเมินในวารสารใด ๆ โปรดกรอก สาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยแยกสาขาด้วยการกด enter คั่นสาขา ในภาษาไทยหรืออังกฤษ