[1]
คำกัน ว. 2023. ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลลำพูน. (PMJCS) Phrae Medical Journal and Clinical Sciences . 31, 1 (ส.ค. 2023), 16–26.