คำกัน ว. ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลลำพูน. (PMJCS) Phrae Medical Journal and Clinical Sciences , [S. l.], v. 31, n. 1, p. 16–26, 2023. Disponível em: https://thaidj.org/index.php/jpph/article/view/12951. Acesso em: 17 ก.ค. 2024.