คำกัน วัฒนาพร. 2023. “ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลลำพูน”. (PMJCS) Phrae Medical Journal and Clinical Sciences 31 (1):16-26. https://thaidj.org/index.php/jpph/article/view/12951.