[1]
คำกัน ว., “ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลลำพูน”, PMJCS, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 16–26, ส.ค. 2023.