คำกัน ว. “ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลลำพูน”. (PMJCS) Phrae Medical Journal and Clinical Sciences, ปี 31, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2023, น. 16-26, https://thaidj.org/index.php/jpph/article/view/12951.