เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์: ลำปางเวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 

Language: Abstract in English. Text in Thai and/or English

Access: Free access online

กำหนดเผยแพร่: ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (กำหนดเผยแพร่ภายในเดือนสิงหาคม) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (กำหนดเผยแพร่ภายในเดือนกุมภาพันธ์) อัตราค่าสมาชิก 300 บาทต่อปี ขายปลีกฉบับละ 150บาท

โทรศัพท์: 0-5423-7400 ext. 4311 โทรสาร: 0-5423-7400 ext. 4305

ISSN PRINT:0125-4235

ISSN ONLINE : 2697-4797

สามารถ submit บทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
เผยแพร่แล้ว: 2021-03-01

Original Article

ดูทุกฉบับ