Editorial Team

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของ             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่ปรึกษา           
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายแพทย์หัสชา เนือยทอง                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์                        นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
                                                       (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายอุดม บุบผาทาเต                         นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
                                                      (ด้านบริการทางวิชาการ)
นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ
                                                     (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
                                                     ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุข
ทันตแพทย์วัฒนะ ศรีวัฒนา               ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)เภสัชกรบุญถม ปาปะแพ                   เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

บรรณาธิการ      
ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รองบรรณาธิการ   
ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองบรรณาธิการ   
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์                คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร                 คณะสาธารณสุขศาสตร์
                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต         คณะสาธารณสุขศาสตร์
                                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.นิสากร วิบูลชัย                        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์          วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์                วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์                     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายจัดการ         
ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุเมธ ระโยธี                          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐรุจา ไชยคำภา             นักวิชาการสาธารณสุข