บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - เมษายน 2567
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 20 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย บทความวิจัยที่มีความสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 2) การวิจัยเอกสารเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์ 3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่ใช้ที่จุดคัดกรอง 4) ปัจจัยคัดสรรตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อกับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนของเทศบาลเมือง เขตสุขภาพที่ 3 5) แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคมต่อการสมัครใจบำบัดของผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 6) การศึกษาการค้นหากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางการจัดการเมื่อพบผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล

 • กันยายน - ธันวาคม 2566
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2023)

            วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 19 ฉบับ  ที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย บทความวิจัยที่มีความสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) ความชุกและความสัมพันธ์ของภาวะวิตามินดีต่ำ กับการเกิดกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุน 2) การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลปราณบุรี 3) ปัจจัยทำนายภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ปกติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 4) ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดตราด 5) อัตราอุบัติการณ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) การประเมินผลการบริหารยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

 • มกราคม - เมษายน 2566
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

 • กันยายน – ธันวาคม 2565
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2022)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2022)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 • มกราคม - เมษายน 2565
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

 • กันยายน - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2021)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

 • มกราคม - เมษายน 2564
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

 • กันยายน - ธันวาคม 2563
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2020)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2563

 • มกราคม - เมษายน 2563
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

 • กันยายน - ธันวาคม 2562
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2019)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 • มกราคม - เมษายน 2562
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

 • กันยายน-ธันวาคม 2561
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2018)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

 • พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

 • มกราคม-เมษายน 2561
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2018)

  วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

 • กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2017)