About the Journal

Focus and Scope

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ และเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิง       จากแหล่ง  ข้อมูลการวิจัย และการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย  สาธารณสุข

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายสาธารณสุขมีการนําเสนอผลการ  ดําเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางการดําเนินงาน 

Peer Review Process

วารสารสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ยินดีรับบทความทางวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพหรือผลงานควบคุมโรคต่างๆ อันได้แก่ บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) 

โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 


Publication Frequency

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร 2 ฉบับ/ปี

มกราคม - มิถุนายน   

กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร Editorial Team

1. คณะที่ปรึกษา                                                                 1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5จังหวัดราชบุรี           นายสมาน  ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5จังหวัดราชบุรี (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านการแพทย์) ระดับสูง                              1.2 ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   นายพงศ์ธร  ชาติพิทักษ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                1.3  ข้าราชการบำนาญกรมควบคุมโรค                                               นายอรรถพล  ชีพสัตยากร  นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค           นายโอภาส  พูลพิพัฒน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  กรมควบคุมโรค           

2. บรรณาธิการ                                                                       2.1.นายพราน ไพรสุวรรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี                                             

3. คณะบรรณาธิการ                                                                  3.1 นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี                                    3.2 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี       3.3  นายนิคม  กสิวิทย์อำนวย  ข้าราชการบำนาญ                             3.4 นายโยธิน  แสวงดี รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                       3.5 นางสุคนธา  คงศีล  รองศาสตราจารย์ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                     3.6 นางสาวมธุรส  ทิพยมงคลกุล  รองศาสตราจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                   3.7 นางเพ็ญพักตร์  อุทิศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                         3.8 นายทัศมินทร์ รัชดาธนรัชต์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ ถ่ายทอดอ่าวไทย และอันดามัน                                                   3.9 นายวรยุทธ นาคอ้าย  วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                                                3.10 นางรวินันท์ นุชศิลป์  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                                  3.11 นางสาวทิพสุคนธ์ บำรุงวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                                               

4. ผู้จัดการ                                                                            4.1. นายชีวิน  สมสว่าง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ           

5. ฝ่ายจัดการ                                                                         5.1.นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   5.2.นางสาวศรันท์รัตน์ วิริยสุนทร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   5.3.นางบุญเหลือ  โชคสงวน   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                 

6. คณะผู้จัดทำวารสาร                                                              6.1 นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  6.2  นายไกรฤกษ์  สุธรรม   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ      6.3  นายธีรเนตร   พานิชเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 6.4  ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  ภวภูตานันท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                                                                            6.5  นายกวี โพธิ์เงิน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                6.6  นางจอมสุดา  อินทรกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      6.7  นางจตุพร   กุศลส่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              6.8  นายภควัต   กุลจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            6.9  นางสาวกรุณา    สุขเกษม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            6.10 นางพรรวินท์   ชำนาญกิจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          6.11 พวงเพชร    อภิรักษ์อโนทัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

           

Publication Ethics (จริยธรรการตีพิมพ์)

บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารอื่น เนื้อหาต้องสั้นกะทัดรัด ให้ได้ใจความที่ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)