Editorial Team

คณะที่ปรึกษา

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
นางสาวรำไพ สมจิตรมูล
นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
ภญ.วีระมล มหาตมวดี

บรรณาธิการ

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์

กองบรรณาธิการ

นางสาวคันธรัตน์ มณีโชติ
นางวิภาวรรณ ธรรมบำรุง
นายธนากร สังการี

ศิลปกรรม

นางรสสุคนธ์ ลิ้มสุวรรณเกสร
นายชุติศักดิ์ ทาบสุวรรณ์
นายจุมพล ศศิพงษ์อนันต์

ภาพประกอบ

นางสุนิสา พรหมประสิทธิ์

พิสูจน์อักษร/สมาชิกสัมพันธ์

นางชัชมณฑ์ บุญนาม