Editorial Team

ที่ปรึกษา :

ผู้อำนวยการ :

นายแพทย์สรายุทธ์       บุญชัยพานิชวัฒนา

รองผู้อำนวยการ :

นายแพทย์ล่ำซำ           ลักขณาภิชนชัช

นายแพทย์อังกูร            ภัทรากร

นางสาวเยาวเรศว์          นาคะโยธินสกุล

นางธมนวรรณ               วิไลรัตน์

บรรณาธิการ

นายล่ำซำ                     ลักขณาภิชนชัช       สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                                                    

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวประเชิญ          ฤกษ์อรุณ                  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

นางสาววิรดา              จันทร์ลอย                 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                  ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กองบรรณาธิการ

นางสาวสุพจนี            ชุติดำรง                    สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา

                                                                  ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.                 

นายนิวัติ                    เอี่ยมเที่ยง                 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

                                                                  กรมคุมประพฤติ                                                    

นายทัปปณ               สัมปทณรักษ์              กองบริหารการสาธารณสุข

                                                                   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางอรพิณ                ทนันขัติ                       สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                       

นางสาวสิริกุล           วงษ์สิริโสภาคย์            สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                                                                    กรมควบคุมโรค                                                      

นางสาววรางคณา        รักษ์งาน                    สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                    ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                  

นายอภิชาติ              เรณูวัฒนานนท์             สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                    ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

นางนันทา                ชัยพิชิตพันธ์                 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

นางสำเนา                นิลบรรพ์                      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                                                                                     

นางสาวสุกุมา             แสงเดือนฉาย            สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

                                                                   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี