Editorial Team

ที่ปรึกษา

 

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บรรณาธิการ

 

นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

กองบรรณาธิการ

 

ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์

สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน

ผศ.ดร.เพียงพร กัณหารี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยศรีราชา

ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล

สถาบันพระบรมราชนก

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ผศ.ดร.พัฒนา พรหมณี

คณะสาธารณสุขศาสตร์สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

ดร.อดิศร วงศ์คงเดช

คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.สมภพ อาจชนะศึก

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดร.ศรัชฌา กาญจนสิงห์

ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย

กองบรรณาธิการอำนวยการ

 

นางอัจจ์สุภา รอบคอบ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางสาวนพวรรณ สกุณา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางสาวฉัตรฑริกา ผินจัตุรัส

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางรุ่งอรุณ บูรณะ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางสุวรรณี มุงคุณ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางสาวจันทนีย์ นพรัตน์

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

นางสาวปัทมา แก้วมณี

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี