เกี่ยวกับวารสาร

                วารสาร Phrae Medical Journal and Clinical Sciences ยินดีรับเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทางคลินิก การสาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

ประเภทบทความ

                 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

                 บทความปริทัศน์ (Review Aritcle)

                 รายงานผู้ป่วย (Case Report)

                 บทความพิเศษ (Special Aritcle)

วัตถุประสงค์ (Focus)                

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์ทางคลินิก สาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทางคลินิก สาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

                 บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินแบบ Double-Binded review

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฯ (Publication Frequency)   

วารสารมีกำหนดออก ตามเวลาที่กำหนด ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

                ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน

                ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

               Online: E-ISSN 2985-2420 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

              เป็นภาษาไทยโดยมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(วารสารไม่มีค่าธรรมเนียมการลงเผยแพร่บทความทุกประเภท)