กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของดัชนีมวลกายและโรคร่วมในระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยวิกฤต ต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF