Editorial Team

บรรณาธิการ (Editor)

นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รองบรรณาธิการ (Deputy Editor)

นางสาวหัสยาพร อินทยศ                 โรงพยาบาลลอง   จ.แพร่

นางกรรณิการ์ ชัยนันท์                      โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  จ.แพร่

กองบรรณาธิการ (Editorial Team)

ดร.อรุโณทัย  พยัคฆพงษ์                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
                                                        กรุงเทพมหานคร   
ดร.ปิยะ  บูชา                                   สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                                                       กรุงเทพมหานคร 
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่     จ.แพร่                   
ดร.เสาวภา เด็ดขาด                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่     จ.แพร่                     
ดร.กัลยาณี โนอินทร์                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่     จ.แพร่
ดร.จารุภา วงศ์ช่างหล่อ                    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                    กรุงเทพมหานคร           
ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้                               จ.เชียงใหม่              
ดร.กษศรณ์ นุชประสพ                      มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                กรุงเทพมหานคร
ดร.นณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ              ศูนย์อนามัยที่ ๑                                   จ.เชียงใหม่                
ดร.ศิริเนตร สุขดี                               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี    จ.สิงห์บุรี                     
ดร.ภญ.วิมลักษณ์ นพศิริ                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่         จ.แพร่                   
ดร.รสสุคนธ์  แก้วปกป้อง                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก
นายจิรายุทร์ พุทธรักษา                    โรงพยาบาลสอง                                   จ.แพร่             
ดร.วราภรณ์ แสงอรุณ                       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน   จ.ระยอง
นางพรธิดา ชื่นบาน                          โรงพยาบาลแพร่                                    จ.แพร่           
นายชาตรี แมตสี่                               โรงพยาบาลแพร่                                    จ.แพร่
ดร.หัตถกานต์  มีหิรัญ                       สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ          กรุงเทพมหานคร       

คณะจัดการวารสาร (Management Team)

นายปิยวัฒน์ หนองโกมล                   โรงพยาบาลสอง                                     จ.แพร่
นายอเนก จินดาขัด                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่           จ.แพร่
นางสาวณัฐญา อยู่สมบูรณ์                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่           จ.แพร่
นางพริ้มพร แปงมา                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่           จ.แพร่
นายชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่           จ.แพร่
นายนิธิ แนวเล็ก                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่           จ.แพร่
นายทวีศักดิ์ โท๊ะทองซิว                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่            จ.แพร่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เลขที่ 25 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000    โทร. 0 5451 1143, 0 5451 1145 Fax: 0 5452 3313

Email : hrphrae.ejournal@gmail.com