ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566

Authors

  • Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development

Abstract

 

 

 

 

Author Biography

Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development, Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development

 

 

Published

2023-03-24

How to Cite

Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development. (2023). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566. Primary Health Care Journal (Northeastern Edition) - วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), 38(1), 13–15. Retrieved from https://thaidj.org/index.php/pjne/article/view/13387