About the Journal

วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย ผลงานทางวิชาการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา