Contact

วารสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7791-5600 ต่อ 2296 โทรสาร : 0-7791-5642

Principal Contact

ฌอชนา วิเชียร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
Phone 077915600 ต่อ 2296

Support Contact

กนกวรรณ สายบุตร
Phone 077915600 ต่อ 2296