เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ขอบเขตการตีพิมพ์ในวารสาร

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพหรือด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิกหรือถอนบทความหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) พิจารณาแล้ว โดยผู้นิพนธ์จะต้องชำระค่าประเมินบทความ จำนวน 3,000 บาท

กดส่งบทความ

ข่าวประกาศ

ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2

2023-10-12

               ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรณีบทความเรื่อง "การปฏิรูปด้านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข" ซึ่งบทความที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปแล้วมีความผิดพลาดในเรื่องการใส่ชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัย โดยนางจอมขวัญ รุ่งโชติ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้ร่วมศึกษาวิจัยในบทความข้างต้น

  

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 20 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย บทความวิจัยที่มีความสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 2) การวิจัยเอกสารเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครื่องสำอางทางสื่อออนไลน์ 3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่ใช้ที่จุดคัดกรอง 4) ปัจจัยคัดสรรตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อกับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนของเทศบาลเมือง เขตสุขภาพที่ 3 5) แรงจูงใจและการสนับสนุนทางสังคมต่อการสมัครใจบำบัดของผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 6) การศึกษาการค้นหากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางการจัดการเมื่อพบผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1109 (Online)