เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ข่าวประกาศ

แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

2023-03-20

เดิม 
ISSN  : 1905-0755 (Print)
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Department of Health Service Support Journal   
แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

เป็น  
ISSN  : 2822-1109 (Online)
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Department of Health Service Support Journal   
โดยเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ : https://thaidj.org/index.php/jdhss/index

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-05-23
ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1109 (Online)