เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ขอบเขตการตีพิมพ์ในวารสาร

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพหรือด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิกหรือถอนบทความหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) พิจารณาแล้ว โดยผู้นิพนธ์จะต้องชำระค่าประเมินบทความ จำนวน 3,000 บาท

กดส่งบทความ

ข่าวประกาศ

ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2

2023-10-12

               ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรณีบทความเรื่อง "การปฏิรูปด้านบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข" ซึ่งบทความที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปแล้วมีความผิดพลาดในเรื่องการใส่ชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัย โดยนางจอมขวัญ รุ่งโชติ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้ร่วมศึกษาวิจัยในบทความข้างต้น

  

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ขอเพิ่มเติมชื่อผู้ร่วมศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-05-23

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1109 (Online)