กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น

นายแพทย์อนวัช วรรธนะมณีกุล

 

บรรณาธิการ

ดร.นพ.สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์

 

บรรณาธิการผู้ช่วย

นายสาโรจน์ ประพรมมา

นายแพทย์ธนิศศักดิ์ ทวีโคตร

 

กองบรรณาธิการ

ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

ดร.สุพัฒน์ อาสนะ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

ดร.ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

ดร.ทพญ.โสรยา เฉลยจิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

ดร.เสาวณีย์ ทรงประโคน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.อรอุมา แก้วเกิด  วิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนม

ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ดร.สมคิด เทียมแก้ว  โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.อภินันท์ ปิตาระเต  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.วิลัยพร ถิ่นคำรพ  บริษัทอีซี่โฟล โซลูชั่น จำกัด

ดร.ณฐาภพ ชัยชญา  บริษัทอีซี่โฟล โซลูชั่น จำกัด

ผศ.อิงคฎา โคตรนารา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ผศ. ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์  ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) วิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผศ. ดร.พีรดา ดามาพงษ์  วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) วิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผศ. ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ปร.ด.(อารุยศาสตร์เขตร้อน) วิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ดร.นพ.โรจกร ลือมงคล โรงพยาบาลชัยภูมิ

นายแพทย์อุดมโชค อินทรโชติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

แพทย์หญิงชลธิชา จิตเอื้อโอภาส โรงพยาบาลชัยภูมิ

แพทย์หญิงวินิธา รุจินาวรรณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

นายอำนาจ สุขอุดม โรงพยาบาลชัยภูมิ

นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

นางกิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

นางเจนจิรา บุราคร  โรงพยาบาลชัยภูมิ

 

ฝ่ายจัดการทั่วไป/สำนักงาน

นายทศพร  พายุบุตร             บรรณารักษ์

 

ฝ่ายศิลป์

นางสาวกิรณา ไผผักแว่น         เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา