ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ถ้าท่านสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายบทต่าง ๆ วารสาร ในสาขาที่รับ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งจะต้อง ลงทะเบียน เพื่อรับได้สิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วก็จะสามารถ simply เข้าสู่ระบบ และเริ่มขั้นตอนการส่งบทความ

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ

ขั้นตอนที่ 1: การประเมินเบื้องต้นโดยบรรณาธิการ

เมื่อบทความถูกส่งเข้ามาเพื่อการตีพิมพ์ บรรณาธิการจะทำการประเมินเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบทความอยู่ในขอบข่ายของวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนด เช่น การคัดลอกผลงานจากแหล่งอื่น รูปแบบการเตรียมต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่วารสารกำหนด รวมถึงการใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง และที่สำคัญคุณภาพของบทความในเบื้องต้นในระดับที่ควรได้รับการตอบรับในเบื้องต้น สำหรับการพิจารณายอมรับ หากบทความไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ ผู้เขียนจะถูกแจ้งให้ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด การไม่แก้ไขตามที่แจ้งจะนำไปสู่การปฏิเสธบทความพร้อมทั้งให้เหตุผล ถ้าบทความผ่านเกณฑ์ จะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพ และผู้เขียนจะได้รับแจ้งว่าบทความอยู่ระหว่างการรีวิว

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนนี้รวมถึงการประเมินคุณภาพของบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งมี 3 ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ เหมาะสมกับการตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เหมาะสมกับการตีพิมพ์แต่ต้องแก้ไขตามคำแนะนำ หรือไม่เหมาะสมกับการตีพิมพ์ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ บรรณาธิการจะพิจารณาอย่างละเอียด สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกับผู้เขียน

ขั้นตอนที่ 3: การแก้ไขและการประเมินใหม่

บรรณาธิการจะตรวจสอบว่าผู้เขียนได้ทำการแก้ไขตามที่แนะนำหรือไม่ หากการแก้ไขไม่เป็นที่น่าพอใจโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม บรรณาธิการอาจตัดสินใจปฏิเสธบทความ จำนวนการแก้ไขอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของบทความ แต่โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 3 ครั้ง หากบทความมีคุณภาพดี

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบสุดท้ายและการตีพิมพ์

วารสารจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและรูปแบบสุดท้าย และจากนั้นดำเนินการตีพิมพ์บทความ