เกี่ยวกับวารสาร

The Primary Health Care Journal (Northern Edition) : Objectives are to support health science researches of health institutions at all levels and also to distribute their dedicated works and researches on public health.

Free access online : Free access online : Every 4 months or 3 issue per year (January - April, May - August, September - December)

Language : Abstract in English, Text in English or Thai

Focus and Scope :  The Primary Health Care Journal (Northern Edition) welcomes all kinds of related articles health science. These included:

     1.Academic Article
     2.Research Article
     3.Innovation Article

Peer Review Process

       All submitted manuscripts must by reviewed by at least 2 expert  reviewers via the double-blinded review system.

Publication Frequency : 3 issue per year

No.1 (January - April)   

No.2 (May - August)

No.3 (September - December)

Open Access Policy : This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Publisher : Northern Regional Center for Primary Health Care Development

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ (Article processing charges: APC) : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิกหรือถอนบทความหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewers) พิจารณาแล้ว โดยผู้นิพนธ์จะต้องชำระค่าประเมินบทความ จำนวน 3,000 บาท

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคเหนือ)
					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคเหนือ)
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-06

ฉบับเต็ม

Cover - หน้าปก

Editorial Board - คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร

Editorial - บทบรรณาธิการ

Content - สารบัญ

Original Article (นิพนธ์ต้นฉบับ)

ดูทุกฉบับ