เกี่ยวกับวารสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำวารสารเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy Journal) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชสาธารณสุข ของเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี 2559 (Print ISSN 0858-8538) ในวารสารปีที่ 23 ได้ปรับปรุงรูปแบบวารสารใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการปรับเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online ISSN 2673-0162) ฉบับปีที่ 27 ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Thai Journal of Clinical Pharmacy (Online ISSN 2774-0625) กำหนดตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน; ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม; ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ข่าวประกาศ

เชิญชวนส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสารเภสัชกรรมคลินิก

2021-11-02

ขอเชิญชวนส่งบทความ online เพื่อลงในวารสารเภสัชกรรมคลินิก โปรดอ่านรายละเอียด หรือ download ได้ตามหัวข้อข้างล่าง

คำแนะนำผู้เขียน

การเขียนเอกสารอ้างอิง

ต้นแบบ (Template) บทความ

วิธีการส่งบทความ (submission)

เมื่อได้รับแจ้งตอบรับการส่งบทความ โปรดส่งสลิปการโอนเงินโดยแจ้งกลับในกระทู้สนทนาก่อนการประเมินบทความ (pre-review discussion)

สามารถติดต่อสอบถาม หากมีปัญหาในการส่งบทความได้ที่ LINE : Nui Rujipat_y (LINE : 0818309954)

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เชิญชวนส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสารเภสัชกรรมคลินิก

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566
					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ