เกี่ยวกับวารสาร

 แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและยกเลิก ISSN (Print) 

                           วารสารโรงพยาบาลแพร่

                 (Journal of The Phrae Hospital)

                              เปลี่ยนชื่อเป็น

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางคลินิก โรงพยาบาลแพร่

           (Phrae Medical Journal and Clinical Sciences)

และขอประกาศยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ :https://thaidj.org/index.php/jpph/index

ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

        จึงขอเชิญชวนให้ท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่มีค่าใช้

ขอบเขตการตีพิมพ์

                เป็นวารสารวิชาการทางด้านการแพทย์ แพทย์ศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-07

Original Article

ดูทุกฉบับ

วารสารตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับทที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม