ติดต่อ

999 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ผู้รับผิดชอบหลัก

ณัทธนพร กลิ่นเกลา
โทรศัพท์ 056219888 Ex.22604

ฝ่ายสนับสนุน

วานิสกร ยิ่งกำแหง
โทรศัพท์ 056219888 ext. 19861