กองบรรณาธิการ

     คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3   
2. สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3  
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
5. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
   
กองบรรณาธิการวารสาร  
1.    ดร.นพ.ศุภเดช  ตันรัตนกุล (บรรณาธิการ) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
2.    พญ.พิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
3.    พญ.มนทกานติ์  โอประเสริฐสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.    ดร.พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย              
5.    พญ.รยากร มูลละ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
6.    นพ.ภูริทัต เมืองบุญ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
7.    พญ.ขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
8.    พญ.กีรตี ไตรคีรีสถิต โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
9.    พญ.ธัญนุช สัญชาติ สถาบันโรคทรวงอก
10.  นพ.วิพุธ เล้าสุขศรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
11.  พญ.วิศรุตา วุฑฒยากร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
12.  พญ.ณัฐธนภัทร์ เวชการณ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
13.  นพ.นที ฟักนาค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
14. นพ.ทิศยพงษ์ อินตางาม โรงพยาบาลกำแพงเพชร
15.  พญ.เกศิณี หล่อนิมิตดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
16.  ผศ.พญ.นารี วรรณิสสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.  ทพ.ฐาปกรณ์ สุรัจกุลวัฒนา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
18.  ภญ.จันทกานต์  อภิสิทธิ์ศักดิ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
19.  ภ.ธีระวิทย์ บำรุงศรี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
20.  น.ส.พรจันทร์ สุวรรณมนตรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
21.  น.ส.ประกอบพร ทิมทอง  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
22.   นางกาญจนา กิจบูรณะ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
23.   น.ส.วาสนา ขยันการนา โรงพยาบาลอุทัยธานี
24.   นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
25.   น.ส.ดาริกา ธารบัวสวรรค์ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
26.   ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
27.   ดร.วิสุทธิ์ โนจิตต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
28.    น.ส.นพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ โรงพยาบาลอุทัยธานี
29.    น.ส.จินดา ผุดผ่อง โรงพยาบาลอุทัยธานี
30.    นางจิราพร มณีพราย โรงพยาบาลกำแพงเพชร
31.    น.ส.อัญชลี ฉัตรแก้ว โรงพยาบาลพิจิตร
32.    นายวรวุฒิ ขาวทอง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
33.    นายกฤษณา เหล็กเพชร โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
34.    น.ส.วานิสกร ยิ่งกำแหง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์