แจ้งเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

2023-05-16

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯดังนี้

จากเดิม กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

เป็น กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน  ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

    เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน –  มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป