ติดต่อ

13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชการ 80000

โทรศัพท์ 075446354, 075446005 โทรสาร 075-446291

https://hss.moph.go.th/webs/phcsn/

ผู้รับผิดชอบหลัก

นายสุรเชษฐ์ เชตุทอง
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 081-3705370

ฝ่ายสนับสนุน

จ.อ.ศุภปกรณ์ ขวัญใจ
โทรศัพท์ 081-3705370