เกี่ยวกับวารสาร

 

ชื่อวารสาร 

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ชื่อภาษาอังกฤษ

Region 3 Medical and Public Health Journal

ชื่อย่อวารสาร

R3 Med PHJ

วัตถุประสงค์ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

กำหนดการออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,ตุลาคม-ธันวาคม) ของทุกปี

 ISSN 2774-0579 (Online)

 ISSN 2821-9201 (Print) 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์ 3000 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี  633-0-58182-7

ชื่อบัญชี วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนที่ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาบทความ ทั้งนี้ถ้าบทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected)” กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ในทุกกรณี

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตุสุขภาพที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร ค่าธรรมเนียมที่วารสารจัดเก็บมีไว้เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาบทความเท่านั้น

ข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

2023-12-04

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ดังนี้

                 หัวหน้ากองบรรณาธิการ (เดิม) : พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ

                 หัวหน้ากองบรรณาธิการ (ใหม่) : ดร.นพ.ศุภเดช ตันรัตนกุล

                เปลี่ยนตั้งแต่ง Vol. 19 No.3  September-December 2022

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-09

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

ดูทุกฉบับ