เกี่ยวกับวารสาร

 

ชื่อวารสาร 

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ชื่อภาษาอังกฤษ

Region 3 Medical and Public Health Journal

ชื่อย่อวารสาร

R3 Med PHJ

วัตถุประสงค์ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

กำหนดการออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,ตุลาคม-ธันวาคม) ของทุกปี

 ISSN 2774-0579 (Online)

 ISSN 2821-9201 (Print) 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 3000 บาทสำหรับฉบับปกติ  6000 บาทสำหรับฉบับเร่งด่วน (เริ่ม พฤศจิกายน 65)

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี  633-0-58182-7

ชื่อบัญชี วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนที่ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาบทความ ทั้งนี้ถ้าบทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected)” กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ในทุกกรณี

การตรวจประเมินคุณภาพบทความฉบับเร่งด่วน (Fast Tract) หมายถึง ระยะเวลาของกระบวนการจนได้รับการตัดสินครั้งแรกประมาณ 21 วัน ทั้งนี้เมื่อได้รับการตีพิมพ์บทความจะถูกจัดเก็บในระบบ “ตีพิมพ์ก่อนการรวมเล่ม (Publish ahead of print)” ของวารสารและจะได้รับการรวมเล่มในฉบับถัดไป ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการรวมเล่มภายใน 21 วันและไม่ได้การันตีการรับตีพิมพ์บทความ

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตุสุขภาพที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร ค่าธรรมเนียมที่วารสารจัดเก็บมีไว้เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาบทความเท่านั้น

 

ข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

2023-05-16

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 วิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตีพิมพ์วารสารจาก 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

ฉบับปัจจุบัน

Publish ahead of print
ดูทุกฉบับ