เกี่ยวกับวารสาร

 

ชื่อวารสาร 

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ชื่อภาษาอังกฤษ

Region 3 Medical and Public Health Journal

ชื่อย่อวารสาร

R3 Med PHJ

วัตถุประสงค์ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

กำหนดการออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,ตุลาคม-ธันวาคม) ของทุกปี

 ISSN 2774-0579 (Online)

 ISSN 2821-9201 (Print) 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์ 3000 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี  633-0-58182-7

ชื่อบัญชี วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนที่ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาบทความ ทั้งนี้ถ้าบทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected)” กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ในทุกกรณี

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตุสุขภาพที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร ค่าธรรมเนียมที่วารสารจัดเก็บมีไว้เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาบทความเท่านั้น

ข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

2023-05-16

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯดังนี้

จากเดิม กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

เป็น กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน  ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

    เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน –  มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป       

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร

ฉบับปัจจุบัน

Publish Ahead of Print
					ดู Publish Ahead of Print
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-07

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

ดูทุกฉบับ