การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ณัฐพล ผลโยน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนและหลังการ อบรม ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 50 คน เครื่องมือวิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาโดยกอง สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

              ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการอบรม อสม. มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับดี (x ̅ = 135.40, S.D. = 17.09) หลังการอบรม อสม. มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก (x ̅ = 145.14, S.D. = 19.89) ซึ่งสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ก่อนการอบรม อสม. มีคะแนน เฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับดี (x ̅ = 9.92, S.D. = 1.98) หลังการอบรม อสม. มี คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับดีมาก (x ̅ = 11.46, S.D = 1.05) ซึ่งสูงกว่าก่อน อบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าโปรแกรมสุขศึกษานี้สามารถเพิ่มความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ อสม.ได้ จึงควรแนะนำให้ใช้กับกลุ่มประชากรอื่นต่อไป

              คำสำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน อสม.

ประวัติผู้แต่ง

ณัฐพล ผลโยน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2023-05-25