ผลการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมุกดาหาร

ผู้แต่ง

  • สมพิศ เหง้าเกษ โรงพยาบาลมุกดาหาร
  • ปภัสสิริ ทับสุริ โรงพยาบาลมุกดาหาร
  • เพชรสมร มีธรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร
  • กาญจนา วงศ์อินตา โรงพยาบาลมุกดาหาร

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาสมรรถนะและผลการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 279 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้าน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

               ก่อนดำเนินโครงการ อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกปีงบประมาณ 2563–2565 พบมารดาเสียชีวิต 1, 3 และ 2 ราย การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะ ร้อยละ 1.92, 1.15 และ 1.78 ปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 2.36, 2.13 และ 2.05 และข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการบริการ 101, 156 และ 80 ครัง้ ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ พบว่า สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คือสมรรถนะ ที่ 7 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งมีสมรรถนะระดับดีมาก 2 ข้อ (x ̅ = 4.96, S.D. = 0.18) มีสมรรถนะระดับ ดี 3 ข้อ (x ̅ = 4.00, S.D. = 0.00) สมรรถนะระดับดี คือ สมรรถนะที่ 8 ด้านสังคม (x ̅ = 4.00, S.D. = 0.00) และ สมรรถนะที่ 1 ด้านจริยธรรม จรรณยาบรรณ และกฎหมาย (x ̅ = 3.63, S.D. = 0.48) สมรรถนะระดับปานกลาง คือ สมรรถนะที่ 2 ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมรรถนะที่ 3 ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะที่ 4 ด้าน ภาวะผู้นำการจัดการและพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะระดับน้อย คือ สมรรถนะที่ 5 ด้านวิชาการและการวิจัย และ สมรรถนะที่ 6 ด้านสื่อสารและสัมพันธภาพ

                 หลังดำเนินโครงการ จำนวน 29 โครงการ คือ 1) เชิงปฏิบัติการ 11 โครงการ 2) เชิงวิชาการ 15 โครงการ และ 3) การนิเทศทางการพยาบาล 3 โครงการ ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิต การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการ ใส่คาสายสวนปัสสาวะลดลงร้อยละ 1.05 ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงร้อยละ 1.90 งานวิจัยหรือ นวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.02 และข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการบริการลดลงร้อยละ 27.0 จึงควรใช้จากผลศึกษา ครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

                คำสำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ ผลการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ประวัติผู้แต่ง

สมพิศ เหง้าเกษ, โรงพยาบาลมุกดาหาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร

ปภัสสิริ ทับสุริ, โรงพยาบาลมุกดาหาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร

เพชรสมร มีธรรม, โรงพยาบาลมุกดาหาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร

กาญจนา วงศ์อินตา, โรงพยาบาลมุกดาหาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2023-05-25